Om projektet:

Dela Trädgård ett konst, odlings- och samverkans-projekt i Anderstorp mellan Gislaveds konsthall och konstnärerna Malin Lobell och Annelie Wallin.

Dela med oss, en medborgarträdgård. Genom små förskjutningar i stadsbilden undersöker och ifrågasätter konstnärerna Malin Lobell och Annelie Wallin makthierarkier och värdesystem i samhället runt omkring oss. Kan konsten påverka? Kan växter vara politiska?

Gislaveds Konsthall och Jonas Nilsson har bjudit in oss att under sommaren 2014 odla på en oanvänd tomt i centrala Anderstorp, som en del av kulturprogrammet Konsten att påverka som pågår under valåret 2014. Efter att ha sett våra olika interventioner och projekt i stadsmiljön, ville Jonas att vi skulle göra något om konstens roll att påverka genom att aktivera en plats i det offentliga rummet, med konst och odling; en trädgård och mötesplats i Gislaveds Kommun.

Det viktiga för oss är att utgå från bygden, dess kapacitet och intressen. Anderstorp med omnejd präglas av småföretag, en entreprenörsanda där den enskildes initiativ är av stor betydelse och utveckling för olika lokala industrier som t ex gummi.

En annan viktig del i vårt projekt handlar om att ta vara på resurser, extra mycket då vårt fokus även har en större mening kring hållbarhet, att återvinna och ta till vara material och kompetens. I Anderstorp har vi funnit att bildäck är ett material som finns i överflöd. Dessa kommer fungera som en bas, ett byggelement för vår installation på platsen.

Att ”Dela trädgård” innebär för oss att vi bjuder in de lokala krafterna i Anderstorp och Gislaved att bli delaktiga i både byggande, plantering och brukandet av trädgården/platsen. Tillsammans med lokala krafter som skolan, företagarna och föreningsliv vill vi försöka skapa och aktivera en öde plats i centrala Anderstorp.

Titeln ”Dela trädgård” hänvisar till att dela med sig, växtkraft, generositet, dela kunskap och dela med andra, i det gemensamma. Under arbetets gång har trädgården fått flera delar. Tillsammans med förskoleklasser på Ekenskolan kommer vi plantera “Tre systrar”. Den traditionella “Tre systrar” är en samplantering av majs, squash och böna. Samplantering av växter som på olika sätt stödjer varandra för ökad tillväxt, mindre skadedjursangrepp. De samarbetar helt enkelt. Samplanteringar används ofta i ekologisk odling. Eftersom vi nu bygger trädgårdens grund av bildäck, som i sin tur innehåller en massa giftiga ämnen som  tex PAH oljor har den tredje delen i trädgården  kommit  att beröra fytoremediering, dvs växter som fungerar som markssanerare. 

Varför behövs insektshotell?
Idag saknas många av de strukturer som behövs för pollen- och nektarsökande insekter. Blommande vägkanter, åkerrenar, åkerholmar, öppna diken, död ved och odlingsrösen är borta och kvar finns ett fullåkerlandskap.

Många vildbin och andra gaddsteklar är hemlösa i dagen utarmade landskap. Därför kan det vara tills stor hjälp att bygga insektshotell. En hel del arter bygger sina bon i sand. Men för de arter som bygger i vass eller murkna trädstammar och grenar och likande är ett insektshotell rena paradiset.
Många av våra fruktträd och blommor pollineras av tambiet och våra vilda bin. I Sverige finns knappt tre hundra arter av bin. De vilda bina kallas för solitära bin då de lever ensamma, till skillnad från tambiet som är ett socialt bi.
Solitära bina kan indelas i de som bor i marken och de som bor i gångar i ved samt de som parasiterar de andra bina. Det finns drygt 50 arter bin som bygger sina bon i gångar i ved eller i märgrika, kraftiga örter som till exempel hallon, björnbär och malört.
Källa: Naturhistoriska riksmuseets hemsida

se mer på bloggen>>

 


Vi önskar att här kan bli en ny “hängplats” för både unga och äldre mitt i centrala Anderstorp. Projektet sker i samarbete med både Kultur- och Parkförvaltningen i Gislaveds kommun.

 

 


tidigare projekt:

Dela trädgård i Anderstorp 2014Solfosfält i Huvudsta 2012jag gräver. 2011Kalender 2006Lampshade, installation 1996.Badkar, 1992.Svenska hjärtan, installation 1996.Inskrivning, installation 1995Container, installation i Lumafabriken 1994"...som när en kvinna förbereder sig för sin älskare..." 1993.
All rights reserved © Annelie Wallin 2017. Epost: info@anneliewallin.se